Lapse arengu eeldatavad tulemused seitsmeaastaselt

Vaimne areng:
 •  kuulab ja paneb tähele, suudab jälgida ja meeles pidada täiskasvanu seletust/demonstratsiooni;
 • vaatleb ja võrdleb sihipäraselt, eristab olulist ebaolulisest;
 • hääldab kõiki häälikuid õigesti, kõne on selge ja arusaadav;
 • jutustab eri olukordadest piisavalt täpselt;
 • oskab kirjeldada tuttavate esemete ja nähtuste omadusi;
 • oskab edasi anda oma mõtteid, selgitada olukordi; arutleb, näeb põhjuse-tagajärje seoseid;
 • loeb peast luuletusi või laule;
 • oskab kuulata vanemate , kasvataja, õpetaja, teise lapse jt kõnet seda katkestamata;
 • oskab sobivate sõnadega selgelt väljendada oma mõtteid, valdab aktiivselt mitmekesist sõnavara; küsib tundmatu sõna tähendust;
 • eristab sõnas häälikuid, määrab nende järjekorra sõnas; eristab lühikesi ja pikki häälikuid;
 • tunneb tähti;
 • loeb mõned sõnad kokku;
 • tunneb ja nimetab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid;
 • teab arvude 1-12 järjestust;
 • teeb pilguga haaramise või loendamise teel kindlaks esemete arvu, vastab küsimusele “Mitu on?”;
 • liidab ja lahutab viie piires; tunneb märke +, -, =
 • teab enamkasutatavate mõõtühikute nimetusi ja teab, kus neid igapäevaelus kasutatakse;
 • järjestab ja rühmitab esemeid ja nähtusi suuruse-, asendi- ja ajatunnuste järgi;
 • oskab määrata oma asukohta ümbritsevate esemete suhtes;
 • oskab kella järgi määrata aega täistundides;
 • tajub tervikut, asjade omavahelist seost.

Kehaline areng:
 • on kehaliselt aktiivne;
 • valitseb oma liigutusi ja liikumist erinevates olukordades;
 • kontrollib oma keha asendit (rühti);
 • hoiab rütmi laulmisel ja liikumisel, kooskõlastab oma liikumisi-liigutusi kaaslaste omadega;
 • oskab käsitseda mängu- ja spordivahendeid: visata-püüda-lüüa palli, veeretada rõngast, tiirutada hüpitsat, hüpitsaga  hüpata;
 • sõidab jalgrattaga, suusatab jms;
 • kasutab lihtsaid tantsusamme, tantsides üksi, paarilisega ja rühmas;
 • käsitseb õigesti kirjutus- ja töövahendeid: pliiatsit, pintslit, kääre, söögiriistu;
 • liigub ja liikleb ohutusnõudeid arvestades.
 
Sotsiaalne areng:
 • käitub üldtunnustatud käitumisnormide kohaselt, on võimeline oma käitumist analüüsima;
 • on suuteline suhteliselt kestvaks tahtepingutuseks (katkestamata tegevus ca kümme minutit);
 • kontrollib oma emotsioone;
 • tajub ja mõistab teiste arvamusi;
 • säilitab positiivsed suhted eakaaslastega, soovib ja julgeb suhelda täiskasvanutega;
 • võrdleb end eakaaslastega, oma toiminguid ja nende tulemusi eakaaslaste omadega;
 • seab endale eesmärke, tegutseb sihipäraselt, püüab viia oma tegevused lõpuni;
 • suudab lühiajaliselt keskenduda erinevatele tegevustele;
 • oskab kasutada telefoni;
 • kasutab ostmisel ja ostu eest tasumisel enamkasutatavaid kaalu- ja rahaühikuid;
 • küsib vajadusel abi täiskasvanult või kaaslaselt;
 • on eakohastes tegevustes algatusvõimeline ja iseseisev;
 • arvestab eakaaslaste ja täiskasvanute tunnetega.
KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Jaama 10
Jõhvi, Ida-Virumaa
41533 Eesti
33 95 790

Arvetekeskus
         johvi.arved@dstream.ee
 
      Koolimaja avatud
​      Jaama 10 
      E-R
      tagumised sissepääsud
      7.30-16.00;
      peauks 8.00-16.00.
     Sompa 5a
      E-R 8.00-16.00.
 
               
​​
TUNDIDE AJAD
1. - 3.  klass + d. ja e. klassid
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
    Söögivahetund
3. 10:40 - 11:25
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05

4. - 6. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
    Söögivahetund
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00

7.-9. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:15 - 12:00
    Söögivahetund
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00
PROJEKTID JA KOOSTÖÖPARTNERID 

 


 
AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT PAKUME TÖÖD