Jõhvi Põhikooli kodukorra LISA 1

Õpilaste tunnustamise, mõjutamise ja koolist välja arvamise tingimused ja kord

1. Õpilaste tunnustamine

1.1 Eduka õppimise ja eeskujuliku või hea käitumise, tulemusliku klassivälise tegevuse ning kooli esindamise eest avaldatakse õpilasele tunnustust järgmiste tunnustusmeetmete abil:

1) suuline kiitus;

2) kirjalik kiitus e-päevikus või tunnistusel;

3) kiitus direktori käskkirjaga;

4) kooli autahvlile kandmine;

5) kooli aukiri;

6) kiituskiri õppeaines;

7) kiituskiri;

8) direktori vastuvõtule kutsumine.

1.1 Autahvlile kantakse nende õpilaste fotod ja nimed

1) 3.-9. klassis, kelle trimestri või aastahinded olid kas kõik „5“ või kuni kaks „4“ ja ülejäänud viied ükskõik millises aines;

2) kes on olnud tublid olümpiaadidel, spordis, ühiskondlikult aktiivsed jm.

3) Autahvlile kantakse ainult nende õpilaste fotod ja nimed, kelle käitumine on olnud “eeskujulik” või „hea“.

4) Kooli autahvlit uuendatakse iga trimestri alguses.

1.2 Kooli aukiri antakse:

1) 3.-8. klassi õpilasele, kelle aastahinded on „väga head“ ja “head” ning käitumine „eeskujulik“ või „hea“, 1. ja 2. klassi õpilasele samaväärse sõnalise hinnangu puhul.

2) 9. klassi õpilasele, kellel on aastahinded ning lõpueksamihinded „väga head“ või “head” ja käitumine „eeskujulik“ või „hea“.

1.3 Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes ainetes“ tunnustatakse 9. klassi õpilast, kelle aastahinded aines on olnud „väga head“ ja õpilane on olnud aktiivne ning saavutanud häid tulemusi ka õppeaine tunnivälises tegevuses (osalenud olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel).

1.4 Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ tunnustatakse

1) 3.-8. klassi õpilast, kelle aastahinded on „väga head“ ja käitumine „eeskujulik“ või „hea“, kusjuures oskusainete aastahinnete hulgas võib olla kuni kaks hinnet “hea” (1. ja 2. klassi õpilast samaväärsete sõnaliste hinnangu puhul.).

2) Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „väga hea“ ning käitumine „eeskujulik“ või „hea“.

1.5 Direktori vastuvõtule kutsutakse üks kord aastas õpilased, kellel on väga head tulemused õppetöös ja/või kes on saavutanud maakondlikel aineolümpiaadidel 1.-3. kohti, maakondlikel taidluskonkurssidel ja/või spordivõistlustel 1. koha või vabariiklikel konkurssidel/võistlustel 1.-6. koha. Direktori vastuvõtule kutsutakse ka õpilase vanemad ja juhendajad.

2. Õpilase mõjutamine ja koolist välja arvamine

2.1. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, rakendatakse õpilase suhtes vajadusel põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid mõjutusmeetmeid.

2.2. Enne mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele mõjutusmeetme valikut.

2.3. Õpilasel ja ajutises õppes osalemise keelu rakendamise korral ka vanemal võimaldatakse enne mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta.

2.4. Õpilase suhtes rakendatakse Jõhvi Põhikoolis üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:

1) õpilase käitumise arutamine vanemaga;

2) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;

3) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;

4) õpilasele tugiisiku määramine;

5) kirjalik noomitus;

6) õppetööd segavate vahendite ja/või ohtlike või keelatud esemete kooli hoiule võtmine kodukorra punkt 2.7 sätestatud korras;

7) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida tunnirahu klassis ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused kodukorra punkt 8.7 sätestatud korras;

8) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks kodukorra punkt 16 sätestatud korras;

9) kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase ja lapsevanema nõusolekul;

10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;

11) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;

12) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

Punktides 1-11 loetletud meetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik. Punktis 12 nimetatud mõjutusmeetme rakendamise otsustab õppenõukogu.

2.5. Koolikohustusliku ea ületanud põhikooli õpilane arvatakse koolist välja, kui ta

1) ei osale õppetöös vastavalt ettenähtud päevakavale ning seetõttu on talle kahe järjestikuse trimestri jooksul jäänud trimestrihinded välja panemata;

2) ohustab oma käitumisega teiste õpilaste ohutust.

KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Hariduse 5
Jõhvi, Ida-Virumaa
41534 Eesti
33 95 790
 
 
      Koolimaja avatud
       E-R 7.00-20.00,
       koolivaheaegadel vastavalt
       vajadusele
 
TUNDIDE AJAD
1. tund:     08:10 - 08:55
2. tund:     09:05 - 09:50
3. tund:     10:10 - 10:55
4. tund:     11:15 - 12:00
5. tund:     12:20 - 13:05
6. tund:     13:15 - 14:00
7. tund:     14:10 - 14:55
8. tund:     15:05 - 15:50
OTSETEE
Ettevõtlik Kool
 
Kiusamisvaba Kool
 

 
Jõhvi Põhikoolis

HITSA serveris

AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT