Jõhvi Põhikooli kodukorra LISA 2

Ekskursioonide, õppekäikude ja matkade ettevalmistuse ja neil käitumise juhis

1. Jõhvi Põhikooli (edaspidi kool) direktor, õppealajuhataja, õpetajad ja ringijuhid peavad tagama ohutud töötingimused kogu õppeprotsessi jooksul. Nemad vastutavad isiklikult ohutu- ja tervisekaitse nõuetele vastava õpikeskkonna loomise eest ning on kohustatud õpilasi ka väljaspool kooli toimuvate ühisürituste ohutus- ja tervisekaitse nõuetest informeerima.

2. Õpilaste ekskursioone, õppekäike ja matku korraldatakse vastavalt kooli õppeaasta üldtööplaanile aineõpetajate või klassijuhatajate juhtimisel ning nendest teatatakse lapsevanematele. Ekskursiooni, õppekäigu või matka toimumise aja ja marsruudi kinnitab õppealajuhataja, arvestades ürituse eesmärki, iseloomu, õpilaste vanust ja nende tervislikku olukorda. Teatis õpilaste sõiduks esitatakse õppealajuhatajale vähemalt 3 päeva enne sõidu toimumist ning igaks ekskursiooniks, õppekäiguks või matkaks määrab kooli direktor vastutava isiku. Õpilasi saadavad täiskasvanud arvestusega üks täiskasvanu iga 10 õpilase kohta, erivajadustega laste puhul üks täiskasvanu 5 õpilase kohta. Direktor vastutab, et kõik ekskursioonist, õppekäigust või matkast osavõtjad oleksid instrueeritud.

3. Õpetaja (klassijuhataja), kes on määratud ekskursiooni, õppekäigu või matka juhiks, viib läbi õpilaste ohutustehnilise instrueerimise, kusjuures peab silmas ohufaktoreid, mis tulenevad konkreetsest marsruudist, sihtkohast, aastaajast, õpilaste vanusest.

4. Enne ekskursioonile, õppekäigule ja matkale minemist kõneldakse õpilastega liiklusohutusest, loodus- ja tervishoiureeglitest, sanitaarnõuetest, ohutusnõuetest lõkke tegemisel, ujumisel. Tuletatakse meelde kõige elementaarsemad esmaabi andmise võtted. Oluline on, et peale instrueerimist teadvustaks iga õpilane oma vastutuse.

5. Kui õpilased leiavad lõhkekehi või tundmatuid esemeid, siis tuleb sellest kohe teavitada õpetajat või kedagi täiskasvanutest. Keelatud on ükskõik milliseid plahvatusohtlikke või tundmatuid esemeid puudutada.

6. Enne ekskursioonile, õppekäigule või matkale minekut peab vastutav isik välja selgitama, missugused on teekonnal ja sihtkohas telefoni kasutamise võimalused, ning kindlustama, et kaasa võetaks esmaabitarbed kooli medõe käest.

7. Kool peab tagama, et lapsevanemad oleksid ekskursioonile või matkale minekust teadlikud ning teataksid ürituse eest vastutavale isikule lapse tervisest tulenevast erikohtlemise vajadusest (nt allergia putukahammustuse puhul, ravimiallergia jms).

8. Turvavööd on sõidu ajal kõigil kinnitatud.

9. Väljaspool linna piire lubatakse eripeatuses laps bussist maha ainult siis, kui lapsevanem või tema poolt volitatud isik on vastas. Linna piires on bussist mahaminek kõigil lastel kooli juures.

10. Igast raskemast õnnetusjuhtumist tuleb kohe teatada Päästeametile ja lapsevanemale. Samuti informeeritakse kohalikku omavalitsust, maavalitsuse haridusosakonda ning Haridus- ja Teadusministeeriumi.

11. Iga koolis, ekskursioonil, õppekäigul või matkal toimunud õnnetusjuhtum tuleb läbi arutada kooli õppenõukogu ja hoolekogu koosolekul. Haridus- ja Teadusministeeriumile esitatakse 7 tööpäeva jooksul kirjalik esildis, milles antakse ülevaade õnnetusjuhtumist, selle põhjustest, tagajärgedest, süüdlastest ja edasisest menetlemisest. Organisatsioonilised ja tehnilised puudused, mis põhjustasid õnnetusjuhtumi, tuleb kiiresti kõrvaldada.

KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Hariduse 5
Jõhvi, Ida-Virumaa
41534 Eesti
33 95 790
 
 
      Koolimaja avatud
       E-R 7.00-20.00,
       koolivaheaegadel vastavalt
       vajadusele
 
TUNDIDE AJAD
1. tund:     08:10 - 08:55
2. tund:     09:05 - 09:50
3. tund:     10:10 - 10:55
4. tund:     11:15 - 12:00
5. tund:     12:20 - 13:05
6. tund:     13:15 - 14:00
7. tund:     14:10 - 14:55
8. tund:     15:05 - 15:50
OTSETEE
Ettevõtlik Kool
 
Kiusamisvaba Kool
 

 
Jõhvi Põhikoolis

HITSA serveris

AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT