Jõhvi Põhikooli kodukord

KEHTESTATUD
Jõhvi Põhikooli direktori
01.09.2015.a. käskkirjaga nr 221
 

1.   Koolitulek
2.   Õppetund
3.   Vahetund
4.   Koolist puudumine
5 .  Söökla
6.   Aula
7.   Arvutiklassid
8.   Tunnirahu klass
9.   Pikapäevarühm
10. Tunniväline tegevus
11. Õpilaste kohustused
12. Kooli esindamine õpilasüritustel
13. Õpilaste õigused
14. Infovahetus lapsevanemaga
15. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis
16. Konfliktide lahendamine
17. Kodukorra rakendussätted
 

Kodukord on kehtestatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 alusel ning heaks kiidetud kooli hoolekogus, õpilasesinduses ja õppenõukogus.

Kodukord koos lisadega on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.

Kodukord on kättesaadav kooli veebilehel http://johvipk.edu.ee.

1. Koolitulek

1.1. Õppeperioodi tööpäevadel avatakse koolimaja kell 07.00 ja suletakse õpilastele kell 20.00 ning koolivaheaegadel vastavalt vajadusele.

1.2. Üleriided ja välisjalatsid jäetakse garderoobi.

1.3. Vahetusjalatsite kandmine on kõigile kohustuslik. Vahetusjalatsiteks ei ole saapad.

1.4. Kool on õppeasutus; õpilased ning koolitöötajad valivad oma riietuse ja käitumisviisi sellest lähtuvalt.

1.5. Õpilane tervitab kõiki kooli töötajaid ja nendega kaasasolevaid isikuid.

1.6. Kooli ruumides täidab õpilane kõigi koolitöötajate korraldusi.

2. Õppetund

2.1. Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid algavad kell 08.10 ja toimuvad tunniplaani järgi. Tunniplaan kui õpilase päevakava osa, on kättesaadav kooli veebilehel (http://johvipk.edu.ee) ja kooli infostendil.

2.2. Õppetunni algust tähistab kaks tunnusmuusikat kaheminutilise vaheajaga: esimene kõlab kaks minutit enne tunni algusaega ja teine tunni alguses. Tunni lõppemisest annab märku tunnusmuusika, pärast mida lõpetab tunni õpetaja.

2.3. Õppetunni pikkus on 45 minutit, vahetundide pikkus 10-20 minutit. Erandkorras on kooli juhtkonnal õigus lühendada õppetundide ja vahetundide pikkust, millest õpilasi eelnevalt teavitatakse.

2.4. Õpilased istuvad tunnis vabalt valitud kohtadel, kuid aineõpetajal ja/või klassijuhatajal on õigus õpilasi vajaduse korral ümber paigutada.

2.5. Õpilased ja õpetajad vastutavad oma töökoha ja neile välja antud õppematerjalide korrashoiu eest. Iga õpilase poolt kaotatud või muul viisil kasutamiskõlbmatuks muudetud kooli vara eest kannavad õpilase vanemad või hooldajad materiaalset vastutust.

2.6. Õpikud jagab sügisel ja korjab kevadel kokku raamatukoguhoidja koostöös klassijuhatajatega. Õpikutele paneb õpilane ümbrispaberi ja tagastab need rikkumata ja korrastatuna. Tööraamatud, töövihikud ja tunniks vajalikud töölehed saab õpilane vastava aine õpetajalt. Tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti õppeaasta lõpus koolile ei tagastata.

2.7. Igal koolitöötajal on õigus võtta enda kätte hoiule:

1) õppetööd segavad vahendid;

2) esemed või ained, mis on ohtlikud või mille omamine on õpilasel keelatud seaduse alusel.

Hoiulevõetud esemed hoiustatakse õppealajuhataja juures või kantseleis.

2.8. Kui tegu ei ole ohtliku või seadusega keelatud esemega, saab õpilane hoiulevõetud eseme tagasi hiljemalt koolipäeva lõpus. Ohtlik või keelatud ese väljastatakse ainult lapsevanemale või politseiametnikule.

2.9. Igal õpilasel on kehalise kasvatuse tunniks oma spordivarustus. Kehalise kasvatuse tunnist osavõtt toimub vastavalt selles ruumis, kus tund läbi viiakse, kehtestatud korrale.

2.10. Õpilane austab kaasõpilaste õigust õppida.

2.11. Õpilane ja õpetaja suhtlevad vastastikku lugupidavalt.

2.12. Korrarikkumise tunnis fikseerib aineõpetaja e-päevikus. Kui õpilane rikub tunnis korda ja segab sellega kaasõpilaste tööd, on õpetajal õigus suunata tundi segav õpilane tunni ajast vestlusele kooli sotsiaaltöötaja ja/või psühholoogiga või tunnirahu klassi.

2.13. Tunnist puudunud õpilane omandab üldjuhul läbivõetud materjali iseseisvalt ja täidab tähtajalised tööd. Õpilasel on õigus õpetaja täiendavale juhendamisele konsultatsioonide ajal.

2.14. Kui õpetaja ei ole ilmunud 5 minutit pärast tunni algust, informeerib klassivanem (tema puudumisel mõni teine selle klassi õpilane) sellest õppealajuhatajat (tema puudumisel direktorit) ning teatab klassile edasise tegevuse vastavalt juhtkonna esindaja juhistele.

2.15. Tundide ajal on õpilastel keelatud mõjuva põhjuseta kooli territooriumilt lahkuda. Mõjuva põhjuse ilmnemisel teavitab õpilane või lapsevanem sellest klassijuhatajat, tema puudumisel õppealajuhatajat. Garderoobist saab õpilane oma üleriided kätte klassijuhataja või tema puudumisel õppealajuhataja poolt väljastatud loa alusel.

2.16. Tundide ajal säilitavad õpilased koolimajas vaikuse.

3. Vahetund

3.1. Vahetund on õpilastele ja õpetajatele puhkamiseks, et valmistuda järgmiseks tunniks.

3.2. Õpilane peab vahetunnis käituma nii, et ta ei häiriks kaasõpilasi ja õpetajaid ega seaks ohtu ennast ja teisi.

3.3. Õpilane sööb ja joob vahetunnis ainult selleks ettenähtud kohtades (sööklas ja õpetaja loal klassis).

4. Koolist puudumine

4.1. Õppetööst puudumiseks loetakse ettenähtud päevakava ja õppekorralduse täitmata jätmine, mis on lubatud üksnes mõjuvate põhjuste esinemisel.

4.2. Mõjuvaks põhjuseks õppetöölt puudumisel loetakse:

1) kooli või huvikooli (klubi) esindamine kultuuri-, spordi-, huviala- ja teistel üritustel;

2) õpilase haigestumine ja/või temale tervishoiuteenuse osutamine;

3) läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud;

4) perekondlikud põhjused;

5) muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused.

4.3. Vanem teavitab klassijuhatajat õpilase õppetöölt puudumise (v.a kooli või huvikooli esindamine) põhjustest puudumise esimesel päeval. Kui vanem seda teinud ei ole, teavitab klassijuhataja järgmisel õppepäeval vanemat õpilase puudumisest ning selgitab välja puudumise põhjuse ja kestuse.

4.4. Vanem esitab klassijuhatajale hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast puudumist e-päeviku kaudu kirjaliku teatise, milles on ära toodud õppetöölt puudumise põhjused ja kestus.

4.5. Õpilase puudumise korral seoses kooli, huvikooli või klubi esindamisega mistahes üritusel, teavitab klassijuhatajat õppealajuhataja, kellele on vastavasisulise taotluse esitanud ürituse korraldamisega seotud või üritusel osalemise eest vastutav isik.

4.6. Kool teavitab koolikohustusliku õpilase elukohajärgset vallavalitsust õpilase õppetöölt puudumisest juhul,

1) kui klassijuhataja ei ole saanud kontakti õpilase või vanemaga puudumisele järgneval päeval;

2) kui õpilane on põhjuseta puudunud ning kooli poolt rakendatud meetmed ei ole andnud tulemusi.

4.7. Juhul, kui õpilane on õppetöölt puudunud põhjusel, mida ei loeta mõjuvaks või lapsevanem ei ole klassijuhatajat teavitanud õppetöölt puudumise põhjustest ning klassijuhataja ei ole saanud kontakti õpilase või vanemaga puudumise põhjuse väljaselgitamiseks, loetakse puudumine põhjuseta puudumiseks.

4.8. Kool võib põhjendatud kahtluse korral nõuda vanemalt täiendavaid selgitusi puudumise kohta ja pöörduda elukohajärgse omavalitsuse poole koolikohustuse täitmise tagamiseks.

4.9. Õpilase käitumishinne alandatakse üldjuhul rahuldavaks alates viiest põhjuseta puudutud tunnist ja mitterahuldavaks alates kümnest põhjuseta puudutud tunnist trimestris. Klassitunnistusele tehakse vastav märge ja märkustesse kirjutatakse mitterahuldava käitumishinde põhjus.

4.10. Põhjuseta puudumise korral ja koolikohustuse mittetäitmise korral rakendatavad meetmed:

1) klassijuhataja selgitab välja puudumise põhjuse, vajadusel koostöös sotsiaalpedagoogi, psühholoogi, kooli juhtkonna ja kohaliku omavalitsusega;

2) klassijuhataja vestleb õpilasega - alates ühest põhjuseta puudutud tunnist;

3) klassijuhataja vestleb lapsevanemaga (s.t saadab kirjaliku teatise puudumiste kohta lapsevanemale, kutsub lapsevanema kooli) - üldjuhul alates 5 tunnist;

4) õpilane kutsutakse vestlusele kooli sotsiaaltöötajaga, psühholoogiga või õppealajuhatajaga - üldjuhul alates 10 tunnist;

5) kool teeb ettepaneku (korduva põhjuseta puudumise korral) kutsuda õpilane koos lapsevanemaga kohalikku omavalitsusse vestlusele;

6) kool teeb ettepaneku suunata õpilane alaealiste komisjoni.

4.11. Puudumiste märkimise, arvestamise ja teavitamise kord:

1) aineõpetaja fikseerib õpilase tunnist puudumise e-päevikus ainetunni toimumise ajal või vahetult pärast seda;

2) klassijuhataja selgitab välja puudumise põhjuse ja teeb vastava kande e-päevikus;

3) põhjuseta puudumiste olemasolul märgitakse lapsevanema teavitamiseks õpilase klassitunnistusele trimestrite lõpus puudutud tundide arv;

4) puudumiste jooksvat arvestust peab klassijuhataja. Kui õpilane on põhjuseta puudunud 10 või rohkem tundi trimestris, siis teavitab klassijuhataja sellest sotsiaaltöötajat;

5) põhjuseta puudumiste korral, mis ületab 20% ühe trimestri mahust, tehakse märge EHIS-esse.

4.12. Õpilase teadaoleva pikemaajalise puudumise eel esitab õpilane või lapsevanem vastavasisulise avalduse õppealajuhatajale, milles on märgitud puudumise põhjus; klassijuhataja ja aineõpetajate nõusolekud ning aineõpetajate juhised iseseisvaks õppetööks.

5. Söökla

5.1. Õpilaste toitlustamine koolis toimub 2. vahetunnil (1.-3. klass), 3. vahetunnil (4.-6. klass), 4. vahetunnil (7.-9. klass) ja 5. vahetunnil (pikapäevasöök). Valel vahetunnil õpilane sööma ei lähe.

5.2. Sööklas peseb õpilane käed.

5.3. Sööklas käitutakse viisakalt: ei karjuta, ei joosta ega mürata ning peetakse kinni lauakommetest. Keelatud on igasugune toidu solkimine ja loopimine.

5.4. Kasutatud toidunõud viib igaüks ise ära.

5.5. Õpilasi toitlustatakse tasuta. Pikapäevarühma õpilaste toitlustamise eest tasutakse Jõhvi Vallavalitsuse esitatud arve alusel arvel näidatud pangaarvele.

6. Aula

6.1. Aula ja raadioruumi kasutamist koordineerib huvijuht.

6.2. Aulas läbiviidavatel üritustel tagab korra ürituse läbiviija.

6.3. Aulas viibimine ilma loata ei ole lubatud.

7. Arvutiklassid

7.1. Jõhvi Põhikooli arvutiklassid on mõeldud kasutamiseks Jõhvi Põhikooli õpetajatele ja õpilastele õppetöö läbiviimiseks ning muudeks õppetöö ja/või kooliga seotud materjalide ettevalmistamiseks.

7.2. Arvutiklasse kasutatakse järgmiste eelistuste alusel:

1) tunniplaanijärgne õppetöö;

2) tunniplaaniväline õppetöö (referaadid jm. kodused tööd);

3) kooliga seotud materjalide ettevalmistamine.

Madalama prioriteediga kasutaja on kohustatud loovutama töökoha kõrgema prioriteediga kasutajale; vaidluste korral otsustab arvuti kasutamise õiguse haridustehnoloog või arvutiõpetaja.

7.3. Õpetaja broneerib klassiga arvutiklassi kasutamise aja Stuudiumis. Ilma broneeringuta arvutiklasside kasutamist ei toimu.

7.4. Arvutiklassis tunni läbiviimisel viibib õpetaja klassis õpilaste juures. Õpetaja ei luba õpilasi arvutiklassi, kui ta ise nende juures viibida ei saa.

7.5. Kui õpetaja annab õpilastele sellise koduse töö, mis eeldab arvuti kasutamist või millegi väljaprintimist, siis broneerib õpetaja arvutiklassis õpilastele selle töö tegemiseks vastava aja ning viibib ise selle tegevuse juures.

7.6. Tunniplaaniväliselt võib arvutiklassis viibida ainult haridustehnoloogi või arvutiõpetaja loal ja juhul, kui õpilane ei pea samal ajal viibima mõnes kohustuslikus tunnis.

7.7. Vahetundides arvutiklassi kasutamist üldjuhul ei toimu.

7.8. Kooli arvutiklass ei ole mängimiseks ega muuks meelelahutuseks.

7.9. Printimine toimub arvutiklassis üksnes haridustehnoloogi või arvutiõpetaja loal ja õpilase enda paberile.

7.10. Isiklikke andmekandjaid (CD-d, DVD-d, mälupulgad) võib kasutada üksnes haridustehnoloogi või arvutiõpetaja loal.

7.11. Arvutiklassi kasutaja

1) hoidub igasugusest tegevusest, mis otseselt või kaudselt häirib teisi kasutajaid;

2) varustab oma nimega saadetavad e-kirjad ja postitused foorumitesse ning listidesse;

3) ei paigalda arvuti kõvakettale uusi ega kustuta olemasolevaid programme;

4) ei muuda talle mittekuuluvate failide sisu ega pealkirju;

5) ei ühenda ringi seadmete ühenduskaableid ega ava arvutite korpuseid, samuti ei paiguta arvuteid ja nende lisaseadmeid arvutiklassis ümber;

6) ei viibi arvutiklassis välisjalanõudega ega välisriietes.

8. Tunnirahu klass

8.1. Tunnirahu klass on osa Jõhvi Põhikooli õpiabi süsteemist, mis kooli kodukorda eiravate ja kaasõpilasi ning õpetajate tööd segavate õpilaste suunamisega nimetatud klassi tagab kõigile õpilastele õiguse õppida.

8.2. Tunnirahu klassi saadetakse õpilane, kelle puhul õpetaja senised mõjutusmeetodid ei ole andnud tulemusi ning kelle käitumisraskustest on aineõpetaja eelnevalt informeerinud klassijuhatajat, sotsiaalpedagoogi ja õppealajuhatajat.

8.3. Tunnirahu klassi võib õpilase saata üheks õppetunniks, kokkuleppel õppealajuhatajaga pikemaks ajaks. Kui õpilane suunatakse tunnirahu klassi pikemaks ajaks, informeerib klassijuhataja lapsevanemat.

8.4. Tunnirahu klassi saadetud õpilane saab aineõpetajalt saatelehe ja individuaalseks tööks vajaliku juhendi ja/või materjalid.

8.5. Klassist lahkudes läheb õpilane viivitamatult tunnirahuklassi, esitab tunnirahu klassi õpetajale saatelehe ja alustab tööülesande täitmist. Tunnirahu klassis töötab õpilane üldjuhul individuaalselt.

8.6. Õpilase viibimine tunnirahu klassis fikseeritakse vastavas päevikus.

8.7. Tunni lõppedes esitab õpilane individuaalse töö aineõpetajale ning saab tehtud töö kohta hinnangu või hinde.

8.8. Kokkuvõtte tunnirahu klassi nädalase töö kohta teeb sotsiaalpedagoog, kes informeerib vajadusel klassijuhatajat ja vähemalt korra kuus teeb kokkuvõtte juhtkonna nõupidamisel.

8.9. Õpilase korduval osalemisel tunnirahu klassi töös:

1) kutsutakse ta koos lapsevanemaga vestlusele klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi, õppealajuhataja ja/või direktoriga;

2) suunatakse vajadusel psühholoogilisele nõustamisele;

3) alandatakse tema käitumishinne mitterahuldavaks.

9. Pikapäevarühm

9.1. Pikapäevarühm on mõeldud 1. ja 2. klassi õpilastele ning õpilane võetakse direktori otsusega vastu vanema taotluse alusel.

9.2. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilastele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel

9.3. Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor.

10. Tunniväline tegevus

10.1. Kooli aine- ja huvialaringid on õpilasele tasuta.

10.2. Õppeaastal avatavate ringide nimekirjad avaldatakse kooli kodulehel.

10.3. Ringides osalemiseks tuleb lapsevanemal esitada avaldus.

11. Õpilaste kohustused

11.1. Õpilane on kohustatud

1) täitma kooli kodukorda;

2) osalema kõigis tunniplaanis ette nähtud tundides;

3) ilmuma tundi õigeaegselt, võtma osa õppetööst tunnis ning tulema tundi ettevalmistunult;

4) kinni pidama ohutustehnika ja tuleohutusnõuetest;

5) kandma vahetusjalanõusid, säilitama kooli ruumides puhtust ja hoidma kooli vara, võtma kaasa tunniks vajalikud töövahendid;

6) hoiduma sotsiaalmeedias mistahes isikute mainet kahjustavast tegevusest;

7) käituma selliselt, et ta ei seaks millegagi ohtu kaasinimeste tervist ega solvaks kellegi väärikust;

8) täitma füüsika-, keemia- ja arvutiklassis, õppeköögis, tehnoloogiakabinetis, raamatukogus ja spordisaalides nende ruumide kasutamise erinõudeid.

11.2. Õpilane peab hindama ja austama oma kooli, kaasõpilasi, õpetajaid ja koolitöötajaid, käituma väärikalt nii kodu- kui välismaal, kirjas (kaasa arvatud internetis) ja sõnas.

11.3. Õpilase aukohus on esindada kooli olümpiaadidel, kultuuriüritustel, spordis jne ning abistada kooli ruumide ja territooriumi korrastamisel jõukohase tööga.

11.4. Õpilasel peab olema kooli õpilaspilet.

1) õpilaspilet on õpilase õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele välja kool pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja;

2) õpilaspilet antakse õpilasele tasuta;

3) õpilaspileti kaotamisel esitab õpilane kooli direktorile kirjaliku avalduse õpilaspileti duplikaadi väljastamiseks;

4) kool vormistab ja registreerib õpilasele duplikaadi vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

11.5. Õpilasele on õpilaspäeviku omamine kohustuslik 1.-3. klassini, teistele siis, kui seda nõuab klassijuhataja ja/või lapsevanem.

11.6. Õpilasel on keelatud

1) hilineda tundidesse;

2) segada tundides kaasõpilaste ja õpetaja tööd;

3) lahkuda õppetunnist selleks õpetajalt luba küsimata;

4) võtta omavoliliselt õpetajate või kaasõpilaste töövahendeid;

5) tundide ajal kasutada kõrvalisi esemeid. (Õpilase ja õpetaja mobiilsidevahendid on tunnis hääletud või välja lülitatud.)

6) võtta omavoliliselt kooliruumide võtmeid;

7) omada ja/või tarbida igasuguseid tubakatooteid, alkoholi ning narkootilisi aineid;

8) õppetunnis süüa, juua ja närida närimiskummi;

9) siseneda Stuudiumisse võõra kasutajakonto kaudu;

10) lärmata, ropendada, istuda aknalaudadel, käituda teisi häirivalt ja ennast ning teisi ohustavalt;

11) rikkuda kooli vara.

12. Kooli esindamine õpilasüritustel

12.1. Õpilase aukohus on esindada kooli aineolümpiaadidel, kultuuriüritustel, spordivõistlustel ning konkurssidel. Õppealajuhatajal on õigus seada piiranguid õpilase osalemisele kooli esindamisel.

12.2. Aineõpetaja kohus on juhendada ja toetada õpilasüritustest osa võtvat õpilast piisava ajavaruga enne ürituse toimumist.

12.3. Õpilase puudumise korral seoses kooli, huvikooli või klubi esindamisega teavitab klassijuhatajat õppealajuhataja, kellele on vastavasisulise taotluse esitanud ürituse korraldamisega seotud või üritusel osalemise eest vastutav isik.

13. Õpilaste õigused

13.1. Saada tasuta õpetust Jõhvi Põhikooli õppekava ulatuses vastavalt õppekorraldusele.

13.2. Õpilasel on õigus õppida individuaalõppekava järgi Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud korras.

13.3. Õpilasel on õigus asutada koolis ühinguid, klubisid, ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli kasvatustaotlusega, moodustada õpilasomavalitsusi ning osaleda nende töös.

13.4. Õpilasel on õigus osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises ning olla valitud kooli hoolekogusse.

13.5. Õpilasel on õigus viibida õppetundide ajal koosolekul või mõnel muul vajalikul üritusel, kuid seda ainult õppealajuhataja loal ja aineõpetajaga kooskõlastatult.

13.6. Õpilasel on õigus tasuta kasutada klassivälises organiseeritud tegevuses oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm. vahendeid, tagades ruumide ja vahendite korrasoleku, järgides nende ruumide kasutamise erinõudeid.

13.7. Õpilasel on õigus saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest, saada sõidu- ja muid soodustusi vabariigi valitsuse ja kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras.

13.8. Õpilasel on õigus saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta.

13.9. Õpilasel on õigus saada teavet oma hinnete kohta nii aineõpetajate kui klassijuhataja käest ja hindamiskriteeriumite kohta aineõpetajalt.

13.10. Hindamisest teavitatakse õpilast ja tema vanemat e-päeviku vahendusel. Hindamise korraldus on reguleeritud Jõhvi Põhikooli õppekavas, mis on avalikustatud kooli veebilehel ning paberkandjal kättesaadav õppealajuhataja kabinetis.

13.11. Õpilasel on õigus nõuda, et kaasõpilased, õpetajad ja koolitöötajad suhtuksid temasse lugupidavalt.

13.12. Õpilastel on õigus oma õiguste kaitseks pöörduda õpilasesinduse, direktori, õppealajuhataja, kooli hoolekogu, Jõhvi Vallavalitsuse või Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.

14. Infovahetus lapsevanemaga

14.1. Informatsioonivahetus kooli ja lapsevanemate vahel toimub Stuudiumi või e-posti vahendusel ning klassijuhataja ja lapsevanema telefonivestluste kaudu. Kooli üldist töökorraldust reguleerivaid teateid edastatakse ka kooli kodulehe kaudu.

14.2. Lapsevanem on kohustatud esimesel võimalusel teavitama kooli last puudutavate kontaktandmete muutumisest ning lapse turvalisusega seotu osas.

15. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis

15.1. Turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks või sellele reageerimiseks kasutatakse koolis turvatöötajat ja elektroonilist videovalvesüsteemi. Juhul, kui turvatöötajal tekib vajadus lahkuda oma tööpostilt, peab ta sellest eelnevalt viivituseta teavitama kooli sekretäri või direktorit, kes organiseerivad viivituseta turvatöötaja äraoleku ajaks asendaja.

15.2. Videovalvesüsteemi kasutamisest teavitatakse vastavate infoviitadega. Valvesüsteemi salvestisele juurdepääs on ainult direktori poolt volitatud isikutel.

15.3. Kooli külastamine lapsevanemate ja teiste isikute poolt õpingute toimumise perioodil (7.00 kuni 16.00):

1) üldjuhul tuleb lapsevanematel ja teistel isikutel kohtumine eelnevalt kooli töötajaga kokku leppida kas otse vastava kooli töötajaga (Stuudium) või kooli kantselei kaudu (tel nr 3395790, kool@johvipk.edu.ee);

2) kui kohtumist ei ole eelnevalt kokku lepitud, saab koolitöötajaga kohtuda üksnes viimase võimalusel kokku saada;

3) kooli turvatöötajal on õigus mitte lubada kooli külastamist joobes, ilmsete ebaadekvaatse käitumise tunnustega ja määrdunud riiete või jalanõudega isikuid;

4) kooli külastaja registreeritakse vastavas registreerimise päevikus, kuhu kantakse külastaja nimi, isik, keda külastatakse ja külastamise algus ning lõpp. Kõik külastajad saavad külastaja kaardi (sildi), mida tuleb külastajal kanda nähtaval kohal.

5) kooli külastamiseks ei loeta juhtumeid, kus algklassi õpilase lapsevanem, eestkostja või muu õigustatud isik saadab last kooli või tuleb talle kooli vastu. Nendel isikutel on õigus siseneda koos lapsega kooli garderoobi ja turvatöötaja nõusolekul kooliruumidesse. Erivajadustega laste vanematel ja teistel erivajadustega lapsi saatvatel õigustatud isikutel on õigus koolis käia vastavalt lapse vajadustele ning see kooskõlastatakse klassijuhataja ja kooli turvatöötajaga kooliaasta alguses.

6) klassijuhatajatel on kohustus selgitada lapsevanematele kooli külastamise korda;

7) igal koolitöötajal on kohustus nõuda koolis viibivalt võõralt isikult, kel puudub külastaja silt, selgitust koolis viibimise asjaolude kohta.

15.4. Turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ja nende juhtumite lahendamise kord:

1) õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab iga õpilane või lapsevanem üldjuhul teavitama esmalt klassijuhatajat, klassijuhataja teavitab sellest õppealajuhatajat ja/või kooli direktorit;

2) kooli direktori poolt volitatud isikul on õigus nõuda kirjalikku seletust süüteo kohta;

3) seletuskirja kantakse vähemalt alljärgnev: süüteo toimepanemise aeg ja kirjeldus; seletuskirja koostamise kuupäev; seletuskirja kirjutaja nimi ja allkiri;

4) kui kooli territooriumil viibivad joobes ja ebaadekvaatses seisundis olevad isikud või suitsetavad isikud, tuleb pöörduda koheselt politseiesindaja poole, kes rakendavad vastavad meetmed vastavalt politseiseadusele ja tubakaseadusele.

15.5. Kriisireguleerimist korraldab moodustatud komisjon. Turvalisuse tagamiseks on loodud korrapidamise süsteem.

16. Konfliktide lahendamine

16.1. Konfliktsituatsiooni korral, mida ei õnnestu omavahel lahendada, võivad osapooled pöörduda klassijuhataja, kooli psühholoogi, õppealajuhataja, direktori või vastava õpilase poole õpilasesinduses.

16.2. Juhtumi lahendamiseks:

1) vestlevad osapooled erapooletu koolitöötaja (klassijuhataja, õppealajuhataja, direktor) juuresolekul;

2) vajadusel teavitatakse juhtumist lapsevanemaid;

3) vajadusel võetakse osapooltelt kirjalikud selgitused ja sõlmitakse kokkulepe;

4) äärmuslikest juhtumistest teavitatakse Jõhvi Vallavalitsust ja õigusrikkumisest Ida Politseiprefektuuri.

17. Kodukorra rakendussätted

17.1. Kooli kodukorra kehtestab kooli direktor.

17.2. Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse esitamiseks kooli hoolekogule ja õpilasesindusele.

17.3. Kooli kodukorra muudatusettepanekuid võivad teha kõik kooli töötajad ja õpilasesindus.
 

Lisa 1. Õpilaste tunnustamise, mõjutamise ja koolist välja arvamise tingimused ja kord

Lisa 2. Ekskursioonide, õppekäikude ja matkade ettevalmistuse ja neil käitumise juhis

KONTAKTID
Jõhvi Põhikool
Hariduse 5
Jõhvi, Ida-Virumaa
41534 Eesti
33 95 790
 
 
      Koolimaja avatud
       E-R 7.00-20.00,
       koolivaheaegadel vastavalt
       vajadusele
 
TUNDIDE AJAD
1. tund:     08:10 - 08:55
2. tund:     09:05 - 09:50
3. tund:     10:10 - 10:55
4. tund:     11:15 - 12:00
5. tund:     12:20 - 13:05
6. tund:     13:15 - 14:00
7. tund:     14:10 - 14:55
8. tund:     15:05 - 15:50
OTSETEE
Ettevõtlik Kool
 
Kiusamisvaba Kool
 

 
Jõhvi Põhikoolis

HITSA serveris

AVALEHT KOOLIPERE ÕPPIMINE KOOLIELU DOKUMENDID AJALUGU TUNNUSTAME VASTUVÕTT